آنه مقصر نبود!

آنه خوش حال بود/حال او تو اون لحظه عالی بود

داینا میومد گرین گیبلز/ماریلا گفته بود

داینا میومد،اما این بار/یه فرقی بادفعه ی قبلی بود.

داینا برای مهمونی میومد/چه چیزی از این موضوع بهتر بود؟

صرف چای و شربت و چیدن گل...

اما آنه فکر می کرد/همه چیز عالی بود

داینا از راه رسید/عطر گل و سبزه تو گرین گیبلز پیچید

مهمان بازی آغاز شد

لحنشان کمی که نه/خیلی رسمی و خنده دار بود!

اما لبخندی زیر لب هایشان پنهان بود

لبخندی که اصلا عادی نبود/کدام رفتار آنه عادی بود؟!

آنه این طوری آفریده شده بود

لبخند غیرعادی/لبخند شیطنت هردو بود!

ناگهان آنه شکست/حرف های رسمی رو

او فریاد زد:داینا!بس است!/باهم برویم بیرون!

بعد از بیرون رفتن و خندیدن/چه چیز بهتر از نوشیدن شربت ماریلا بود؟

آنه آن را از توی گنجه درآورد/همان جایی که ماریلا گفته بود.

آنه میلش نکشید/اما داینایش خورد

داینا خورد/داینا خیلی خورد!

حال داینا بد شد/سرگیجه داشت و حالت تهوّع

توی آن شربت چه بود؟

چه چیز حال داینای عزیز رو بد کرده بود؟

داینا تلو تلو خوران/او را ترک کرده بود

مادر داینا از دست آنه دلخوش نبود/آنه داینا رو مسموم کرده بود

شربتی که آنه به داینا داده بود/شربتی نبود که ماریلا گفته بود

مادر داینا آنه رو قبول نداشت/ماجراها از دستش کشیده بود

اول قضیه،قضیه ی جنگل جن زده بود و حالا/نوبت مسموم شدن دخترش بود

ماریلا عذرخواهی کرد/اما مادر داینا ول کن نبود!

همه فکر می کردن تو جریان اون روز/آنه مقصر بود

هیچ کسی فکر نمی کرد/ماریلا مقصر بود

ماریلا جای شربت خوش مزه رو،قبل اون جریان/با دارو جا به جا کرده بود

ماریلا قبول نداشت/می گفت داینا زیادی خورده بود

ارتباط داینا و آنه/به راستی قطع شده بود

گذشت اون روزا و رسید/موقع مدرسه هاشون

تنها چیزی که آنه دید/رفتار سرد و خشک داینا بود

داینا که از دست آنه دلخور نبود/او می گفت:آنه مقصر نبود!

پس دلیل رفتار اون روزش چی بود؟

نامه ای از داینا رسید

مادرش حتی اجازه ی ارتباط داینا/تو مدرسه هم نداده بود

از نظر آنه مادر داینا بدجنس بود!

از نظرش پیمان دوستی شکسته بود!

از نظرش همه چیز برای همیشه/تموم شده بود،دور شده بود

اما اصلا این طور نبود!

مینی مِی،خواهر کوچک داینا/این فاصله رو کوتاه کرده بود

با مریضی مینی مِی و نجات دادن او فقط توسّط آنه/این مسیر کوتاه شد

آنقدر کوتاه که حالا دیگه آنه/دست داینا رو دردست گرفته بود

 

 

 

«نظر فراموش نشه!»

مژه

/ 1 نظر / 24 بازدید
عمه سمیه

سلام عزیزم بهت تبریک میگم وبرات آرزوی موفقیت میکنم